Adatkezelési tájékoztató

https://plandurance.hu webáruház felületen keresztül végzett adatkezeléshez 

 1. TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA

Amennyiben Ön a https://plandurance.hu webáruház (továbbiakban: webáruház/weboldal) honlapját felkeresi, vagy látogatása alkalmával a webáruház honlapján keresztül a regisztráció, a megrendelés, a hírlevél kérés és reklám fogadása céljából saját személyes adatait meg kívánja adni, illetve azok kezeléséhez hozzá kíván járulni, úgy ez az előzetes tájékoztató Önnek szól.

Jelen tájékoztatás kiemelten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) alapján készült.

Célja, hogy a Plandurance Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő / Plandurance Kft.) biztosítsa Önt – a webáruház látogatását, a webáruházon keresztül történő regisztrációt, a megrendelést, a szavatossági és jótállási jogok érvényesítését, a panaszkezelést, az elektronikus hírlevél küldést és a reklámcélú megkeresést érintően – arról, hogy:

 • kiemelten kezeli a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését és
 • betartja a reklámcélú elektronikus küldemények, hirdetések küldésére vonatkozó adatkezelési szabályokat.

 

 1. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Az Adatkezelő, az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében, betartja a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Ennek alapján a Plandurance Kft. adatkezelőként gondoskodik:

 • az általa kezelt adatok biztonságáról, illetve
 • megteszi azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket, amelyek a vonatkozó törvények, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a birtokába kerülő adatokat az Infotv. 4. §-a értelmében kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

Az Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában megfelel:

 • a törvényesség,
 • a célhoz kötöttség,
 • a tisztességesség,
 • a szükségesség, illetve az adatminimalizálás alapelveinek.

Ennek megfelelően az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, illetve a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli azt.

Az Adatkezelő fenntartja azon jogát, hogy jelen tájékoztató tartalmát – az aktuális jogi szabályozással összhangban – bármikor módosíthatja. A mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztató a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír.

Az adatkezelést, illetve a tájékoztató tartalmát érintően, az esetlegesen felmerülő kérdéseit Ön az ugyfelszolgalat@plandurance.hu e-mail címre továbbíthatja.

 1. ADATKEZELÉS

 3.1 Adatkezelés célja és jogalapja

A Plandurance Kft. adatkezelésének célja a https://plandurance.hu

 • webáruház üzemeltetése (elektronikus/online termék és szolgáltatás értékesítés),
 • a szavatossági kötelezettségek teljesítése,
 • a panaszkezelés,
 • a további esetleges megrendelések adminisztrációs elősegítése,
 • az elektronikus hírlevél küldés,
 • a viselkedésalapú online reklámküldés, kosárelhagyók figyelmeztetése
 • ügyfeleink újbóli megszólása a közös munka folytatása céljából

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6.cikk (1) bek. a.) pontja alá tartozó hozzájárulás
a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alá tartozó szerződés teljesítése vagy szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
a GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
a GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

melyek során:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogytv.),
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

hatálya alá tartozó adatkezelést végez.

Személyes adatok csoportjaSzemélyes adatok
fajtája
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaTárolás módjaÉrintettek köre

HÁLÓZATI FORGALOM ADAT

(a webáruházban böngésző és vásárló természetes személyek naplózott adata)

IP cím

 

(szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

webáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)

(a web kiszolgáló szerver alkalmazás /apache/ naplózza a hálózati forgalmat)

540 napelektronikusa https://plandurance.hu webáruházat felkereső és böngésző felhasználó természetes személyek

COOKIE ADATOK

 

(a webáruházban böngésző és vásárló természetes személyek adatai)

wordpress_test_

cookie

 

(arról győződik meg a program, hogy használ-e cookie-t a látogató)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)böngészési programfolyamat végéigelektronikusa https://plandurance.hu webáruházat felkereső és böngésző felhasználó természetes személyek

cookie_notice_

accepted

 

(cookie-k használatának elfogadásáról készült bejegyzés)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)1 hónapelektronikusa https://plandurance.hu webáruházat felkereső és böngésző felhasználó természetes személyek

PHPSESSID

 

(egyedi session cookie azonosításához szükséges a weboldalon)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)böngészési programfolyamat végéigelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

wordpress_[kód]

 

(bejelentkezett felhasználók számára)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)böngészési programfolyamat végéigelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

wordpress_logged_in_[kód]

 

(bejelentkezett felhasználók számára)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)böngészési programfolyamat végéigelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

wp_settings_time

[UID]

 

(személyes felhasználói azonosító az adatbázisból, az admin felület és interface beállításaihoz szükséges)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)1 évelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

woocommerce_

cart_hash

 

(bevásárló kosár fenntartásához szükséges cookie)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)1 hónapelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

woocommerce_

items_in_cart

 

(kosárban lévő termékek számát tárolja)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)böngészési programfolyamat végéigelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

wp_woocommerce_session_

 

(vásárlási azonosító, összeköti az adatbázisban lévő kosarat az adott vásárlással)

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésewebáruház üzemeltetés (elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)2 napelektronikusa https://plandurance.hu webáruházban megrendelést/nevezést indító természetes személyek

viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie

 

(felhasználói szokások, érdeklődések tanulmányozásával létrehozott felhasználói profilok a Google Analytics és a Google AdWords használatával)

érintett önkéntes hozzá-járulása

 

Infotv. 5. § (1) a) alapján

viselkedésalapú online reklámozás

(felhasználói szokások, érdeklődések tanulmányozásá-val létrehozott profilok elemzésével, felhasználásával célzott, személyre szabott hirdetések küldése)

az érintett letiltásáig,

 

de legfeljebb 180 nap a Google-keresésben illetve 540 nap a Display Hálózaton (a webhely vagy az alkalmazás használatától számítva)

elektronikusa https://plandurance.hu webáruházat felkereső és böngésző felhasználó természetes személyek

REGISZTRÁCIÓS ADATOK

 

(versenynevezéshez és sporttermék megrendeléséhez regisztráló természetes személyek regisztrációs adatai)

felhasználónév

érintett önkéntes hozzá-járulása

 

Infotv. 5. § (1) a) alapján

webáruház üzemeltetés

(elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)

 

és

 

további esetleges megrendelések adminisztrációs elősegítése

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapúa https://plandurance.hu webáruházon keresztül termék/szolgáltatás megrendeléséhez regisztráló természetes személyek
jelszó
vezetéknév, keresztnév
e-mail cím

 

 

SAJÁT FIÓK ADATOK

 

(SZEMÉLYES ADATLAP, KÍVÁNSÁGLISTA, VERSENYNAPTÁR ADATOK)

 

(regisztráló/vásárló természetes személyek saját fiók adatai)

legutóbbi rendelések adatai (rendelés száma, dátuma, állapota, összege, megrendelt termék neve, termék ára, szállítási díj, fizetési mód)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

webáruház üzemeltetés

(elektronikus/ online termék és szolgáltatás értékesítés)

 

és

 

további esetleges megrendelések adminisztrációs elősegítése

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapúa https://plandurance.hu webáruházon keresztül termék/szolgáltatás megrendeléséhez regisztráló, vásárló természetes személyek

személyes adatok

(vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, iskolai végzettség, foglalkozás, mobiltelefon szám)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapú

vásárlói kapcsolattartás adatok

(telefonszám,

e-mail cím)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapú

nevezési adatok

(saját championchip szám,

szöveg a rajtszámra kiemelt versenyeken,

egyesület neve,

pólóméret, első versenyem ezen a távon, nem az első versenyem ezen a távon, tervezett idő, Spuri kártyaszám, nevező születési ideje, neme, mobiltelefon száma, állampolgársága, iskolai végzettsége, foglalkozása, cipő márka, lábállás diagnosztikai és Runner’s World előfizetésre vonatkozó adatok, pólómérete)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapú

számlázási cím adatok

(vezeték- és keresztneve, számlázási címe: ország, irányítószám, város, utca, házszám, fsz./emelet, ajtó)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

legalább 8 év

(a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 2 pontja alapján)

elektronikus/papíralapú

szállítási cím adatok

(szállítási vezeték- és keresztnév, szállítási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám, fsz./emelet, ajtó, kapucsengő)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

legalább 8 év

(a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 2 pontja alapján)

elektronikus/papíralapú

versenynaptár adatok

(saját esemény adatok: esemény neve és dátuma)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapú

kívánságlista adatok

(saját lista adatok)

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

 

utolsó verseny-nevezést/ sporttermék megrendelést követő 2. év

elektronikus/papíralapú

edzésekkel kapcsolatos adatok

(Edzés neve, Edzés típusa, Edzés hossza, Edzés szintje, Edzés kezdete, Edzés vége, Edző neve, TrainingPeaks ID)

érintett önkéntes hozzá-járulása

 

Infotv. 5. § (1) a) alapján

Edzésterv kezdetétől számított 5. évelektronikus

HÍRLEVÉL

ADATOK

 

(regisztráló/vásárló természetes személyek hírlevél adatai)

név,

e-mail cím

érintett önkéntes hozzá-járulása

Infotv. 5. § (1) a) alapján

online hírlevél küldéshírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásigelektronikusa https://plandurance.hu  webáruházon keresztül regisztráló/vásárló természetes személyek

PANASZKEZELÉS ADATOK

 

(fogyasztói panasz kezeléséhez szükséges adatok)

fogyasztó neve és lakcíme,

panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,

fogyasztó panaszának részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

vállalkozói álláspont a fogyasztói panaszról,

fogyasztó aláírása,

jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,

panasz egyedi azonosítószáma,

panaszt elutasító vállalkozói álláspont indoklása

kötelező adatkezelés:

Fogytv. 17/A. § (3)- (5) alapján

panaszkezelés

Fogytv. 17/A § (7) alapján

5 év

elektronikus/papíralapúa https://plandurance.hu webáruházon keresztül terméket/szolgáltatást megrendelő, vásárló természetes személyek

SZAVATOSSÁGI ADATOK

 

(kellék- és termékszavatossági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok)

fogyasztó neve és címe,

vásárolt termék megnevezése és vételára, vásárlás időpontja,

hiba bejelentésének időpontja és leírása,

fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog,

kifogás rendezésének módja és indoka,

kifogás rendezésének elutasítási indoka,

vállalkozás által átvett termék adatai és átvétel időpontja,

fogyasztói átvétel várható időpontja,

jegyzőkönyv felvételének időpontja,

fogyasztó aláírása

kötelező adatkezelés: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) alapján

szavatossági kötelezettségek teljesítése

(versenynevezést és sporttermék vásárlást érintően)

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) alapján

a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év

elektronikus/papíralapúa https://plandurance.hu webáruházon keresztül terméket/szolgáltatást megrendelő, vásárló természetes személyek

NYEREMÉNYJÁTÉK- adatkezelés

 

(nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok)

fogyasztó neve és e-mail címeérintett hozzájárulásanyereményjátékban történő részvételcél megvalósulásáigelektronikusmindenki, aki a nyereményjátékra jelentkezik

Az Adatkezelő a webáruház honlapján történő látogatás, regisztráció/megrendelés alkalmával és ahhoz kapcsolódóan az érintettek által megadott/engedélyezett és a törvény által előírt személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő ezen adatkezelési tevékenységét:

 • az 5. § (1) a) pontja értelmében egyrészt az érintettek önkéntes hozzájárulása,
 • másrészt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése,
 • továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése
 • és a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(5) bekezdése alapján folytatja.

Az Infotv. 6. § (5) alapján, ha az Ön személyes adatainak a felvételére az Ön hozzájárulásával kerül sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,
 • ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.2 Tájékoztatás az adatkezelésről

A webáruház látogatása és használata során:

 • egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs személyes adatokat, a megrendeléshez, a további esetleges megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, és a hírlevél küldéshez, a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítéséhez, a panaszkezeléshez szükséges adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a Plandurance Kft.,
 • másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan az alábbiak szerint.

 

Az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásához – az elektronikusan tárolt adatokat érintően – az a technikailag elengedhetetlenül szükséges hálózati forgalom adatok, a cookie adatok, a regisztrációs adatok, a saját fiók adatok és a hírlevél adatok kezelésének tényleges helye (a szerver tárolási helye): 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Szerverterem 1 – BIX)

A Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok), mint külső reklám-szolgáltató által kezelt elektronikus adatok a Google szervereken tárolódnak.

A Facebook Inc. a facebook fiókon keresztül történő regisztráció során információkat gyűjthet a felhasználói szokásokról, mely adatok a Facebook Inc. szerverein tárolódnak.

A Google Inc. és a Facebook Inc., mint külső reklám-szolgáltató – saját felelősségi körét érintő adatkezelésére, az általa meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak. A külső reklám-szolgáltatók adatkezelését érintően a Plandurance Kft. semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Együttes adatkezelések

Versenyszervezők

A sporteseményre történő nevezést érintően, a versenyszervezők megbízási szerződés keretében személyes adatok gyűjtésével és továbbításával bízták meg a Plandurance Kft-t. Ennek alapján a Plandurance Kft. – mint a nevezés lebonyolításával megbízott Adatkezelő – a megbízó versenyszervezők, mint önálló adatkezelők felé továbbítja a versenynevezés során gyűjtött adatokat.

Ezek a személyes adatok a sportesemények szervezéséhez szükséges adatok, kivéve a Castelli Kft. (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 121. 5. em. 30., adószám: 13083830-2-41) versenyszervező által direkt marketing (hírlevél küldés) célból bekért adatok (cipő márka, lábállás diagnosztikai és Runner’s World előfizetésre vonatkozó adatok), valamint a BSI Sport Kft. (cím: 1138 Budapest, Váci u. 152-156., adószám: 13320360-2-41) versenyszervező által belső statisztikák készítése céljából bekért adatok (állampolgárság, iskolai végzettség, foglalkozás adatok).

Google

A Plandurance Kft., mint Adatkezelő fizetett Google hirdetéseihez kapcsolódóan, technikailag az Ön böngészője küldi el a cookie adatot a Google reklám-szolgáltatónak, így a cookie-t telepítő Adatkezelő felelőssége kiterjed az adatkezelés első szakaszára (a személyre szabott hirdetési cél meghatározásával, illetve az automatikus átirányítási beállításával). Ezek alapján a viselkedés alapú reklám megvalósítása vonatkozásában a Plandurance Kft. együttes, közös adatkezelőnek minősül a Google Inc. reklám-szolgáltatóval. További információ a 3.2.2 pontban olvasható.

Facebook

Amennyiben Ön a https://plandurance.hu webáruházba saját facebook fiókjával regisztrál, úgy a Facebook információkat gyűjthet az Ön felhasználói szokásairól. Ezek alapján a Plandurance Kft. együttes, közös adatkezelőnek minősül a Facebook Inc-vel.

Amikor Ön a https://plandurance.hu webáruházba facebook fiókjával regisztrál – amely ezen facebook szolgáltatással integrált módon működik – akkor e harmadik fél információkat kaphat az Ön tevékenységéről, felhasználói, illetve érdeklődési szokásairól. A facebook regisztráció során a Plandurance Kft. hozzáfér az Ön nyilvános facebook felhasználónevéhez.

Tudnivalók arról, hogyan tudja Ön szabályozni a saját maga vagy mások által, alkalmazásokkal és webhelyekkel megosztott adatait: https://facebook.com/settings?tab=applications

A Facebook adatkezelési szabályzata itt olvasható: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

3.2.1 Hozzájárulás az Ön személyes adatainak kezeléséhez

 

Ön a webáruház honlapján történő látogatása, regisztrációja, versenynevezése, illetve termék megrendelése során önkéntesen járulhat hozzá:

 • az Ön által megadott személyes adatainak a kezeléséhez (regisztrációs adatok, saját fiók adatok, hírlevél és cookie adatok kezeléséhez),
 • a versenynevezést érintő adattovábbításhoz,
 • ahhoz, hogy reklámcélú online hírlevelet kapjon az egyéb vásárlási lehetőségekről, újdonságokról, akciókról, továbbá
 • ahhoz, hogy személyre szabott hirdetést/reklámot fogadjon.

Az adott adatkezelést és adattovábbítást érintően, az önkéntes hozzájáruló nyilatkozat a jelen tájékoztató tartalmának elfogadásával és a webáruház honlapján egy-egy inaktív jelölőnégyzet kiválasztásával, illetve kiválasztó gomb aktiválásával történik.

A webáruház honlapján Ön kizárólag a saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem a saját személyes adatait rögzíti, abban az esetben az Ön kötelessége az érintett fél ehhez történő hozzájárulásának a beszerzése.

A webáruház felületén történő személyes adatok rögzítésére kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3.2.2 Weboldal használatával kapcsolatos egyéb információk (cookie-k) gyűjtése

Az Adatkezelő – az Ön önkéntesen megadott adatain kívül – a megrendelés során a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához szükséges cookie-kat (sütiket) kezel, melyek technikailag feltétlenül szükségesek a webáruházban történő vásárláshoz, továbbá a weboldalra látogató felhasználókról viselkedésalapú reklám (személyre szabott hirdetések fogadása) célját szolgáló cookie adatokat kezel a 3.2 pont szerint.

(A cookie, más néven süti egy olyan rövid szöveges file, amely a felhasználó számítógépének merevlemezére töltődik egy weboldal megtekintésekor. Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek egy weboldal használata során generálódnak és amelyeket a weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a webszerver a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ennek segítségével a felhasználók számára kényelmes és felhasználóbarát szolgáltatás nyújtható.)

Emellett az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google-Analytics és a Google AdWords szolgáltatásait.

Az Ön hozzájárulása esetén, a Google reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie-kat helyezhet el az Ön számítógépén, személyre szabott hirdetések fogadása érdekében. Ehhez történő hozzájárulását a https://plandurance.hu webáruház felületére történő belépéskor, a honlap alján megjelenő aktív sávban elhelyezett „Hozzájárulok” gomb aktiválásával teheti meg.

(A viselkedés-alapú célzás olyan online marketing módszer, amely a fogyasztók/felhasználók böngészési tevékenységeit, szokásait gyűjti össze a személyre szabott reklámhirdetések küldése érdekében.)

A webáruház honlapjára történő látogatásakor – az Ön hozzájárulása esetén – a webszerver az Ön számítógépére sütiket telepít. A rögzítésre kerülő információk gyűjtésének célja egy felhasználói profil létrehozása, mely cookie adatok alkalmasak a felhasználók több weboldalon keresztüli követésére. A létrehozott profilok Önnek célzott reklámüzenetek továbbítására használhatók.

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a Szolgáltató a honlapjának beállításával engedélyezi, hogy a webáruházba látogatásakor az Ön böngészője automatikusan átirányítódjon a reklám-szolgáltató honlapjára. Ennek során az Ön böngészője továbbítja az IP-címét a reklámhálózat-szolgáltatóhoz, amely ezt követően elküldi a cookie-t és a személyre szabott reklámot.

Mivel technikailag nem Ön, hanem az Ön böngészője küldi el a cookie adatot a Google reklám-szolgáltatónak, így a cookie-t telepítő Adatkezelő felelőssége kiterjed az adatkezelés első szakaszára (a személyre szabott hirdetési cél meghatározásával, illetve az automatikus átirányítási beállításával). Ezek alapján a viselkedés alapú reklám megvalósítása vonatkozásában a Plandurance Kft. együttes, közös adatkezelőnek minősül a Google Inc. reklám-szolgáltatóval.

A Google reklám-szolgáltató „Adatvédelmi Irányelvei” ezen az oldalon érhető el: https://google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Google által használt cookie-k típusairól itt tájékozódhat:

https://google.com/intl/hu/policies/technologies/types/

Arról, hogy hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekhez, bővebben itt olvashat: https://google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Ön a böngészőjének megnyitását követően a következő lépések követésével letilthatja vagy korlátozhatja a sütik fogadását, illetve az oldalkövetést: Eszközök / Beállítások (vagy Internet beállítások) / Adatvédelem

A cookie-k engedélyezéséről, kezeléséről és törléséről – a leggyakrabban használt böngészőket érintően – részletesen az alábbiakban tájékozódhat:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Internet Explorer 10: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel bizonyos sütik célja a webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, illetve lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a webáruház funkcióinak teljes körű használatára, illetve a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

Google Analytics

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google-Analytics szolgáltatást. A Google Analytics az Öntől származó cookie-k segítségével jelenti meg a webáruházban létrejött felhasználói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domain-ek között.

A Google Analytics abban segít a weboldalak és az alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. Ez a webes elemző rendszer annak céljából használ cookie-kat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. A nélkül teszi ezt, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A Google Analytics hirdetői funkcióit használó felhasználóknál a Google cookie-k segítségével aktiválhatók az olyan funkciók, mint például az AdWords rendszerben használatos újraértékesítés a Google Display Hálózaton.

A Google Analytics szolgáltatás a belső cookie-kon alapul. A szolgáltatással létrehozott adatokat a Google Analytics-ügyfél vagy a Google harmadik felek (más webhelyeken tett látogatásokhoz kapcsolódó) cookie-jaihoz kapcsolhatja Google-technológia segítségével, ha egy hirdető saját Google Analytics-adatait relevánsabb hirdetések létrehozására, vagy pedig forgalma további elemzésére kívánja felhasználni.

Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap. Ez a szám az IP-cím (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik látogatóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.

A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely látogatóinak IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhely tulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti helymeghatározásnak” is nevezik).

A Google Analytics a Google Analytics ügyfelei számára nem teszi elérhetővé a tényleges IP-címeket. Ezen kívül az IP-maszkolásként ismert módszerrel a Google Analytics szolgáltatást használó webhely tulajdonosoknak lehetőségük van annak beállítására, hogy a Google Analytics az IP-címeknek csak egy részletét használja a helymeghatározáshoz.

Google AdWords

Az Adatkezelő webáruházának honlapja remarketing címkét tartalmaz, a Google AdWords kattintás alapú hirdetési rendszer működtetése érdekében. Az Ön webáruház látogatása alapján hirdetéseket jeleníthetünk meg Önnek (https://support.google.com/adwords/answer/2472738?hl=hu).

A Google AdWords segítségével azok a felhasználók is elérhetők, akik bizonyos szavakat, kulcsszavakat vagy kifejezéseket keresnek az interneten, vagy egy adott vállalkozáshoz kapcsolódó témájú webhelyet böngésznek. A Google AdWords hirdetései megjelennek a Google-on, valamint annak partner webhelyein.

A Google AdWords újraértékesítési (remarketing) hirdetéseivel speciálisan azok az internetezők érhetők el, akik már felkeresték a webáruház honlapját. Amikor Ön a webáruház oldalára látogat, a Google rendszere „címkézi” annak érdekében, hogy később is azonosítani tudja Önt (https://support.google.com/analytics/answer/6212951?hl=hu).

Akik megnézték a webáruházban kínált termékeket, de még nem vásároltak vagy már vásároltak, figyelmeztethetők például egy esetleges új termékről, egy kedvezményről vagy egy akció lejártáról. Így később, más internetes oldalakat böngészve, Ön emlékeztető – viselkedésalapú, célzott – üzeneteket kaphat előző érdeklődései alapján.

Az Adatkezelő a hirdetését akkor jeleníti meg az Ön számára, amikor Ön olyan termékeket keres, mint amilyenek az Adatkezelő kínálatában is szerepelnek, a meghatározott célcsoportok, konkrét webhelyek és földrajzi területek alapján.

3.3. Adatokhoz való hozzáférés, adatátadás és adattovábbítás

Adatátadás

Az Ön által, a webáruházon keresztül megadott, illetve engedélyezett személyes adataihoz az Adatkezelő hivatalos képviselője, valamint a megbízott Adatfeldolgozók férnek hozzá, a feladataik és szerződéses kötelezettségeik ellátása érdekében.

Ennek megfelelően a 3.2 pontban rögzített adatkezelési célok és feladatok ellátása érdekében:

 • az Adatkezelő részéről a vezető tisztségviselő, valamint
 • az ügyfél-kapcsolattartást, illetve az adminisztratív feladatokat ellátó,
 • a szerverbérlés szolgáltató,
 • a weboldal alkalmazást biztosító,
 • a weboldal üzemeltetést nyújtó,
 • a csomagszállítást (futárszolgáltatást) végző és a személyes csomagfelvételt biztosító,
 • a csomag/termék személyes átvételét biztosító,
 • a számlakibocsátás szolgáltatást végző,
 • a „Simple” fizetési szolgáltatás biztosító,
 • a Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetést biztosító
 • a hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó,
 • a könyvelés szolgáltatást nyújtó

megbízott cégek, mint Adatfeldolgozó szervezetek munkavállalói – kizárólag a vonatkozó munkakörhöz kötötten – férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

(Az Adatkezelőt és az Adatfeldolgozókat érintő tájékoztatás a 7. és 8. pontban került rögzítésre.)

Adattovábbítás

A sporteseményre történő nevezést érintően, a versenyszervezők megbízási szerződés keretében személyes adatok gyűjtésével és elektronikus továbbításával bízták meg a Plandurance Kft-t. Ennek alapján a Plandurance Kft. – mint a nevezés lebonyolításával megbízott Adatkezelő – a megbízó versenyszervezők, mint önálló adatkezelők felé továbbítja a versenynevezés során gyűjtött adatokat. További részletek a 3.2 pont „Együttes adatkezelések” fejezet alatt találhatók.

Ezen kívül az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át továbbítja az Ön személyes adatait más szervek számára. Így például törvényi felhatalmazás alapján, amennyiben:

 • az Ön ügyében esetlegesen bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükségesek az Ön személyes adatai, vagy
 • rendőrségi megkeresés esetén a nyomozáshoz szükségesek az Ön személyes adatai.

3.4 Adatkezelő kötelezettségei

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat, illetéktelen személyektől megvédi, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést.

Az Adatkezelő biztosítja és folyamatosan felügyeli, hogy az elektronikusan, illetve papíralapon kezelt adatállományokhoz történő munkatársi hozzáférés kizárólag feladatkörhöz és jogosultsághoz kötötten történjen meg.

Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ön személyes adatairól és az azokat érintő adatkezelési körülményekről.

Így az Adatkezelő tájékoztatást nyújt:

 • a személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatokat,
 • az általa megbízott, adatfeldolgozó részéről feldolgozott adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Ön részére a kérelme benyújtásától számított 25 napon belül írásban tájékoztatást ad. Az Ön tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt meghatározott esetekben jogszabály lehetővé teszi.

3.5 Érintett/Ön jogai

A webáruház honlapján történő látogatását és adatrögzítését érintően, a személyes adatainak az adatkezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt:

 • tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint egyéb, az adatkezelés – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott – lényeges körülményeiről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket, valamint, ha a személyes adat felhasználása/továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

3.6 Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelői tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen tájékoztató kiadásakor kiemelten az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fogytv.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Ehtv.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

 

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai/szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az általa kezelt személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika esetleges megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen az alábbiak szerint.

 

Elektronikus adatok védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök fizikai védelméről: a munkakörhöz kötött, jelszóval védett személyes hozzáférés biztosításával (kizárólag a jelszóval rendelkező kijelölt munkavállalók hozzáférésével), naplózási technika kialakításával (mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fér hozzá);
 • a szerver adatállományok vírusok elleni védelméről, tűzfal alkalmazásával;
 • a szerver adatok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres – naponta, hetente és havonta készülő – biztonsági mentéssel (írásvédett adattárolókon) és a másolatok elkülönített, zárható szekrényben történő – munkakörhöz kötött – biztonságos kezelésével;
 • az elektronikus adatállományokat hordozó szerver fizikai védelméről, ezen belül a tűz- és vagyonvédelmi célú technikai védelemről, riasztóberendezés és kamerarendszer biztosításával;
 • generátor működtetésével;
 • 24 órás személyes őrzéssel.

 

Papíralapú dokumentumok védelme

Az Adatkezelő a papíralapú dokumentumok fizikai védelme érdekében gondoskodik különösen:

 • a vagyonvédelmi célú technikai védelemről, riasztóberendezés biztosításával;
 • a tűzvédelmi célú technikai védelemről, tűzoltó készülék biztosításával;
 • zárható szekrényben történő – munkakörhöz kötött – biztonságos hozzáférésről és tárolásról.

 

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat – a munkakörükből adódóan, illetve az adatkezelői utasításnak megfelelően – kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

5.1. Tájékoztatáskéréshez való jog

 

Ön a 7. pontban megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa Önt az alábbiakról:

 • az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel Önről, illetve milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból felvettek az adatok és mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,
 • az Adatkezelő kinek továbbította az Ön személyes adatait, illetve az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. A tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha Ön abban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Adatkezelőnek vissza kell térítenie, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse az Ön személyes adatát, ha az a valóságnak nem felel meg. Ön a 7. pontban megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például megváltozott e-mail cím vagy postai elérhetőség esetén).

Az Adatkezelő az Ön helyesbítési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Önt.

5.3. Törléshez való jog

Ön a 7. pontban megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől – a kötelező adatkezelés kivételével – az Ön személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy a belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Ilyen eset például a törvény által elrendelt adatkezelések esetében, amikor a törvény meghatározza az adatkezelés időtartamát, vagy ettől eltérő esetben például az Adatkezelő belső szabályzatában, nyilvántartásában foglalt irattárazási illetve megőrzési határidő még nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen adatkezelői kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön törlési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Önt.

5.4. Zároláshoz való jog

Ön a 7. pontban megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől – a törlés helyett – az Ön személyes adatainak a zárolását. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, vagyis a zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Ön az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja az Ön személyes adatot, ezt követően pedig törli az adatokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön a 7. pontban megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül a saját személyes adatait tudományos kutatás vagy marketing céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezeléseket.

Továbbá Ön tiltakozhat a törvényben meghatározott egyéb esetben is.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

5.6 Kártérítés, sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, úgy Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Önnel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni Önnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Továbbá az Adatkezelőnek nem kell megtérítenie a kárt, és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, illetve annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A vizsgálat ingyenes.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Önnek lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulnia.

A webáruház felületét felkereső, illetve személyes adatokat rögzítő érintett személyek által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az Adatkezelő ellen.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi URL címen megtekinthető: https://birosag.hu/torvenyszekek).

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 14. § – 19. §, valamint a 21. § – 23. §-ai tartalmazzák.

 

 1. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Webáruház Adatkezelőjének neve: Plandurance Kft.
Tevékenység: a https://plandurance.hu webáruház felületen keresztül végzett személyes adatok kezelése
Székhely: 1183 Budapest, Alpár u. 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-350709
Adószám: 27123300-2-43
E-mail: ugyfelszolgalat@plandurance.hu
Telefonszám: 06-70-311-6635
Honlap: https://plandurance.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosító (webáruház üzemeltetés, elektronikus/online értékesítés célhoz kapcsolódóan, versenynevezést érintően): NAIH-108172/2016.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító (szavatossági kötelezettségek teljesítése célhoz kapcsolódóan): NAIH-106026/2016.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító (panaszkezelés célhoz kapcsolódóan): NAIH- 106024/2016.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító (online hírlevél küldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106025/2016.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító (viselkedésalapú online reklámküldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106464/2016.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Adatkezelő a 3.2 pontban meghatározott adatkezelési célokhoz kapcsolódóan – szerződés keretében – Adatfeldolgozókat bíz meg.

Az Adatfeldolgozó a tevékenységi körén belül, illetve az Adatkezelő által meghatározott szerződéses keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más Adatfeldolgozót csak az Adatkezelő engedélyével vehet igénybe.  Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel. Az Adatfeldolgozó saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint fér hozzá, tárolja vagy megőrzi.

 

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve: Berkes és Fiai Kft.
Tevékenység: könyvelés szolgáltatás
Székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-957302
Adószám: 23192063-2-43
E-mail: berkes.gyorgy64@upcmail.hu

Adatfeldolgozó neve: FUSS Kft
Tevékenység: csomag/termék személyes átvétele
Székhely: 1165 Budapest, Corvin u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-177107
Adószám: 24681580-2-42
Telefon: +36 30 98 33 082
E-mail: hello@futocuccok.hu
Honlap: https://futocuccok.hu /

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
Tevékenység: csomag/termék szállítása, személyes felvételének biztosítása (MPL – Magyar Posta Logisztika szolgáltatás)
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefon: 06/80 299 929
E-mail: customer.service@posta.hu
Honlap: https://posta.hu/

Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Tevékenység: számlakibocsátás szolgáltatás
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Cégjegyzékszám: 13-09-101824
Adószám: 13421739-2-13
Telefon: 06-20 46 94 994
E-mail: info@szamlazz.hu
Honlap: https://szamlazz.hu/
Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

Adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Tevékenység: „Simple” fizetési szolgáltatás
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Telefon: 06-1-776-69-01
E-mail: ugyfelszolgalat@otpmobil.com
Honlap: https://otpmobil.hu/

Adatfeldolgozó neve: K&H Bank Zrt.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Adószám: 10195664-4-44
Telefon: +36 1/20/30/70 335 3355
E-mail: szepkartya@kh.hu
Honlap: https://kh.hu/web/szep-kartya

Adatfeldolgozó neve: MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 23.
Cégjegyzékszám: 01 09 668510
Adószám: 12351035-2-41
Telefon: +361 268 7272
E-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu
Honlap: https://mkbszepkartya.hu/

Adatfeldolgozó neve: OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
Cégjegyzékszám: 01-10-045076
Adószám: 13272346-4-41
Telefon: +36 1 3666 222
E-mail: info@otpszepkartya.hu
Honlap: https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/

Adatfeldolgozó neve: Big Fish Payment Services Kft.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás technikai feltételeinek biztosítása
Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér1-2.
Cégjegyzékszám: 01-09-325828
Adószám: 26355159-2-42
Telefon: +36 1 209 0760
E-mail: paymentgateway@bigfish.hu
Honlap: https://paymentgateway.hu/

Adatfeldolgozó neve: Enigma Webstudio Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Tevékenység: weboldal üzemeltetés
Székhely: 2360 Gyál, Károlyi Mihály u 101.
Cégjegyzékszám: 13-06-036299
Adószám: 20636416-2-13
Telefon: 06-70-314-0-412
E-mail: info@ews.hu
Honlap: https://ews.hu/

Adatfeldolgozó neve: Csonka Ágnes egyéni vállalkozó
Tevékenység: ügyfél-kapcsolattartás, adminisztratív tevékenység
Székhely: 1037 Budapest, Folyóka u. 26.
Cégjegyzékszám: 54414417
Adószám: 55702180-1-41
Telefon: +36 20 955 6034
E-mail:
Honlap:

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group
Tevékenység: hírlevélküldő szolgáltatás
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Egyesült Államok
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

Adatfeldolgozó neve:  Rewaresoft Kft.
Tevékenység: szerverbérlési szolgáltatás (Tárhely.Eu
Székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 8/A
Cégjegyzékszám: 01-09-894468
Adószám: 14224683-2-43
Telefon: +36 20 9891713
E-mail: support@rewaresoft.hu
Honlap: https://rewaresoft.hu/

Adatfeldolgozó neve: Sport-print Kft.
Tevékenység: csomag/termék személyes átvétele
Székhely: 1108 Budapest, Lenfonó utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-208914
Adószám: 25331707-2-42
Telefon:
E-mail:
Honlap:

Elfogadom, hogy a Plandurance Kft. (1183 Budapest, Alpár u.11) által a K&H Bank Zrt. (https://kh.hu/web/szep-kartya), az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. (https://mkbszepkartya.hu/) és az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

(A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő, szerverbérlési szolgáltatást vesz igénybe a fentiek szerint. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Szerverterem 1 – BIX) cím alatt található szerveren tárolja.)

 

 1. FOGALOMTÁR
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

 1. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 1. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 1. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 1. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 2. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 2. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 1. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 1. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

 1. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 1. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 1. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

 

Kelt: 2018. január 1.

Érvényes: visszavonásig