Általános Szerződési Feltételek

https://plandurance.hu

WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSHEZ

_____________________________________________

 1. Általános információk

Előzetes tájékoztatás

A Plandurance Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató/Vállalkozás/Forgalmazó) a https://plandurance.hu internetes oldalon található webáruházon (továbbiakban: webáruház) keresztül elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: szolgáltatás) nyújt, edzésprogramokra történő jelentkezés céljából.

Amennyiben Ön (továbbiakban: Ön/Fogyasztó/Vásárló) a webáruházon keresztül megrendelést kíván kezdeményezni, illetve ehhez kapcsolódóan szolgáltatást kíván igénybe venni, kérjük, olvassa el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF), mely tartalmazza az Ön és a Szolgáltató szerződéses jogait, kötelezettségeit, felelősségi köreit valamint az Ön és a Szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejöttének illetve teljesítésének feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruház honlapján található elektronikus megrendelési felületen keresztül történik. Az ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés határozott időre szól, és a szerződéses kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

A Szolgáltató az ÁSZF tartalmi módosításának jogát fenntartja. A mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapon történő megjelenésétől számítva kötelező érvénnyel bír, és az adott időpontban történő szerződéskötésre vonatkozik. Szerződő felek az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webáruházban történő rendelésének véglegesítésével Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF tartalmát, illetve a webáruház honlapján található további tájékoztatásokat.

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával! Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal szolgáltatói elérhetőségeinken keresztül!

Szolgáltató vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Plandurance Kft.
Szolgáltató hivatalos képviselője: Moós Gergely
Szolgáltató adószáma: 27123300-2-43
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-350709
Szolgáltató nyilvántartásba vételét bejegyző bíróság/hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató bankszámlaszáma: 16200144-18541344-00000000

Szolgáltató székhelye: 1183 Budapest, Alpár u. 11.

Szolgáltató postacíme: 1183 Budapest, Alpár u. 11.

Szolgáltató kapcsolattartási elérhetősége (honlap címe, e-mail címe): https://plandurance.hu, ugyfelszolgalat@plandurance.hu

Szolgáltató panaszügyintézési postacíme: 1183 Budapest, Alpár u. 11. (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató panaszügyintézési elérhetősége (honlap címe, e-mail címe, telefonszáma): https://plandurance.hu, ugyfelszolgalat@plandurance.hu (személyes panaszügyintézésre nincs lehetőség)

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentés nyilvántartásba vételi száma: 1697/2016/B

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységének folytatásáról szóló bejelentést nyilvántartásba vevő hatóság (neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, honlap címe):

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (webáruház üzemeltetés, elektronikus/online értékesítés célhoz kapcsolódóan, versenynevezést érintően): NAIH-108172/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (szavatossági kötelezettségek teljesítése célhoz kapcsolódóan): NAIH-106026/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (panaszkezelés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106024/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (online hírlevél küldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106025/2016.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító (viselkedésalapú online reklámküldés célhoz kapcsolódóan): NAIH-106464/2016.

 

Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Rewaresoft Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1185 Budapest, Szerencse u. 8/A
Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-894468
Tárhelyszolgáltató adószáma: 14224683-2-43
Tárhelyszolgáltató elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe, honlap címe): +36  20 9891713, support@rewaresoft.hu, https://rewaresoft.hu/
Szerver elhelyezésének címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Deninet szerverterem)
 1. Szerződés nyelve, formája, hozzáférése

A jelen szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a webáruház honlapján, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

 1. Szerződési jognyilatkozat

Az előfizetéshez kapcsolódóan, amennyiben Ön a webáruház honlapján keresztül az előfizetést véglegesíti, úgy Ön elektronikus ajánlattételi jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett ajánlattételi jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. Az ajánlattételi jognyilatkozat megtételével Ön és a szolgáltató között még nem jön létre szerződés.
Előfizetéses szolgáltatás rendelése esetén, amikor a Szolgáltató és Ön között hosszabb idő szóló un. tartós szerződés jön létre, mind a Szolgáltató, mind pedig Ön jogosult e tartós szerződést 15 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármikor felmondani. Felmondás esetén, amennyiben az nem az adott részidőszak végére szól, a Szolgáltató az adott részidőszakra járó szolgáltatási díj időarányos részét Ön részére visszatéríti. A Szolgáltató a szerződés általa való felmondásáról „Szerződés felmondása” megnevezésű külön elektronikus jelzést (e-mail) küld Önnek. Ön ehhez hasonló jelzéssel gyakorolhatja a Szolgáltató felé a felmondási jogát az alább csatolt Elállási Nyilatkozat megküldésével.  A felmondás akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik. Felmondása közlésének a hiányában, Ön részéről un. ráutaló magatartással való felmondásnak minősül az is, ha az újabb részidőszakra járó szolgáltatási díj Szolgáltató általi lehívására adott felhatalmazását-, vagy bankjánál a díjnak a Szolgáltató részére való folyamatos utalására adott megbízását visszavonja, vagy visszavonás hiányában, akkor is, ha az újabb részidőszakra járó szolgáltatási díj bármely oknál fogva a Szolgáltatóhoz nem érkezik meg.

 1. Szerződés létrejötte, szolgáltatói visszajelzés

A Szolgáltató köteles az Ön ajánlattételi jognyilatkozatának, vagyis az előfizetésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul értesítés formájában visszajelezni Amennyiben ez a szolgáltatói visszajelzés az Ön megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttsége vagy szerződéses kötelezettsége alól.

A Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a szerződés teljesítésére – a Szerződés létre nem jötte folytán – nem kötelezhető, ha a megrendelés átvételének szolgáltatói visszajelzése nem érkezik meg Önhöz késedelem nélkül.

Az előfizetés és annak átvételére vonatkozó visszajelzés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik.

(Az Ön előfizetésének Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó, elektronikus rendszerüzenet automatizált visszajelzésével még nem jön létre szerződéses kötelezettség.)

Szerződés kizárólag az Ön részéről történő vásárlói megrendelésnek, azaz az Ön ajánlattételi jognyilatkozatának a Szolgáltató általi elfogadását követően, annak a Szolgáltató általi kifejezett visszaigazolásával jön létre. Ennek alapján szerződéses kötelezettség Ön és Szolgáltató között akkor áll fenn, amikor az Ön számára hozzáférhetővé válik a Szolgáltató „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű elektronikus (e-mail) külön visszajelzése az Ön megrendeléséről.

Fentiek folytán Ön csak és kizárólagosan akkor hivatkozhat a Szerződés létrejöttére, amennyiben rendelkezik a Szolgáltató „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű külön visszajelzésével.

Ilyen külön visszajelzés hiányában, vagy amennyiben Ön a Szolgáltatótól „Megrendelés elutasítása” megnevezésű külön visszajelzést kap, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Közreműködők igénybevétele

A Szolgáltató – kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához – más szervezetek közreműködését veszi igénybe. Az igénybe vett cégek magatartásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha maga járt volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel szemben – annak szerződésszegése miatt – mindaddig érvényesíti jogait, amíg Önnel szemben helytállni tartozik.

A KBOSS.hu Kft. mint közreműködő cég az előfizetést érintően számlát állít ki és továbbít a vevők részére, számlakibocsátás szolgáltatás keretében.

Az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint közreműködő cég biztosítja a banki átutalás és a bankkártyás fizetési módok technikai feltételeit, „Simple” fizetési szolgáltatása keretében.

A K&H Bank Zrt., mint közreműködő cég biztosítja a Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetés technikai feltételeit.

Az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.,.mint közreműködő cég biztosítja a Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetés technikai feltételeit.

Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., mint közreműködő cég biztosítja a Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetés technikai feltételeit.

A Big Fish Payment Services Kft. biztosítja a a kapcsolatot a https://plandurance.hu/ és a SZÉP kártyát kibocsájtó bankok online fizetési felületei között.

A közreműködő szervezetek a tevékenységüket, az adatok tárolása és feldolgozása tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzik.

Közreműködő szervezet: KBOSS.hu Kft.
Tevékenység: számlakibocsátás szolgáltatás
Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Cégjegyzékszám: 13-09-101824
Adószám: 13421739-2-13
Telefon: 06-20 46 94 994
E-mail: info@szamlazz.hu
Honlap: https://szamlazz.hu/
Online számlázó szoftver neve: Számlázz.hu

Közreműködő szervezet: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Tevékenység: „Simple” fizetési szolgáltatás
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Telefon: 06-1-776-69-01
E-mail: ugyfelszolgalat@otpmobil.com
Honlap: https://otpmobil.hu/

Közreműködő szervezet: K&H Bank Zrt.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Adószám: 10195664-4-44
Telefon: +36 1/20/30/70 335 3355
E-mail: szepkartya@kh.hu
Honlap: https://kh.hu/web/szep-kartya

Közreműködő szervezet: MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 23.
Cégjegyzékszám: 01 09 668510
Adószám: 12351035-2-41
Telefon: +361 268 7272
E-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu
Honlap: https://mkbszepkartya.hu/

Közreműködő szervezet: OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
Cégjegyzékszám: 01-10-045076
Adószám: 13272346-4-41
Telefon: +36 1 3666 222
E-mail: info@otpszepkartya.hu
Honlap: https://szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/

Közreműködő szervezet: Big Fish Payment Services Kft.
Tevékenység: SZÉP kártya fizetési szolgáltatás technikai feltételeinek biztosítása
Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér1-2.
Cégjegyzékszám: 01-09-325828
Adószám: 26355159-2-42
Telefon: +36 1 209 0760
E-mail: paymentgateway@bigfish.hu
Honlap: https://paymentgateway.hu/

  1. Rendelés menete

A http://plandurance.hu webáruházban történő jelentkezés menetéről Ön az alábbiakban tájékozódhat.

Általános tudnivalók

A honlapon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehetséges. A webáruházban kizárólag 16. évet betöltött személyek indíthatnak megrendelést, érvényes személyes és számlázási, szállítási adatok megadásával, illetve a jelen ÁSZF szerződéses feltételeinek az elfogadásával.
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, az Ön által kiválasztott előfizetés megrendelésével és az előfizetési folyamat végig vitelével. Az elküldött online rendelését a webáruház rendszere rögzíti, és minden esetben azonnali automatikus e-mail üzenetben visszajelzést küld Önnek az előfizetés Szolgáltatóhoz való beérkezéséről.

A Szolgáltató megrendelésének/ajánlattételi jognyilatkozatának számára való hozzáférésétől számított 48 órán belül dönt megrendelésének/ajánlattételi jognyilatkozatának elfogadásáról vagy elutasításáról.

Amennyiben a Szolgáltató az Ön megrendelését/ajánlattételi jognyilatkozatát elfogadja, akkor  – az Ön által megadott e-mail címre – „Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű külön visszajelzést küld Önnek megrendelése elfogadásáról, továbbá a nevezési/megrendelési adatokról és a termékszállítási információkról. Ezen szolgáltatói visszajelzés Ön részéről történő hozzáférésével létrejön Ön és a Szolgáltató között a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség.

Amennyiben a Szolgáltató az Ön megrendelését / ajánlattételi jognyilatkozatát nem fogadja el, akkor  – az Ön által megadott e-mail címre – „Megrendelés elutasítása” megnevezésű külön visszajelzést  küld Önnek  megrendelésének az el nem fogadásáról.

Fizetési feltételek, díjak

Az elektronikus úton kötött szerződés az Ön számára fizetési kötelezettséget keletkeztet a megrendelést érintően. Ennek tudomásul vételére a Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét a webáruház „Edzéstervezés/Csomagok és Árak” felületén – az Ön szerződési jognyilatkozatának megtétele (előfizetés elküldése) előtt oly módon, hogy a vonatkozó funkciót a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelésre” utaló, könnyen olvasható tájékoztató felirattal látta el.

A kiválasztott előfizetés díja csak és kizárólag előre, az OTP Simple rendszer segítségével bankkártyás fizetéssel, vagy Széchenyi Pihenőkártya segítségével lehetséges.

Az Ön előfizetésének beérkezését követően egy automatikus rendszerüzenet visszajelzi az előfizetés beérkezésének tényét, illetve az előfizetési és az automatikusan létrehozott regisztrációs adatokat (felhasználónév, jelszó, alapinformációk). Megrendelésének az elfogadását, és a Megrendelés visszaigazolása megnevezésű visszajelzés megküldését követően Önnek egy másik e-mail üzenetben mellékelve továbbítjuk az előfizetéshez kapcsolódó számlalevelet, melyet a Szolgáltató megbízása alapján a KBOSS.hu Kft., mint számlakibocsátó (www.szamlazz.hu) automatikusan elkészít, és az Ön által megadott e-mail címre megküld.

Az előfizetésekre vonatkozóan megjelenített bruttó előfizetési díjak, illetve árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.

Teljesítési feltételek

A webáruházban megjelenített előfizetéseket kizárólag online, a webáruházon keresztül lehetséges megvásárolni.

Böngészés a weboldalon

A https://plandurance.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető. Az oldalon történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges.
Az online edzéstervezésre való jelentkezéshez Önnek vásárolni kell egy előfizetést, a regisztrációja a vásárlás véglegesítésekor automatikusan létrejön.

Regisztráció

A https://plandurance.hu webáruház az ismertebb internetes böngészőkön (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari) keresztül elérhető. A webáruházban történő böngészéshez előzetes regisztráció nem szükséges.

Amennyiben Ön online edzéstervezésre jelentkezne, ki kell választania az előfizetést az Edzéstervezés/Csomagok és árak menüpontban, valamint a megfelelő oszlopban található “Előfizetek” gombra kell kattintania. Ezután kéjük, válassza ki a fizetési módot, amit igénybe kíván venni (OTP Simple bankkártyás fizetés vagy Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetés).

A regisztrációhoz szükséges űrlap felületén az Ön nevének (vezeték- és keresztnév), e-mail címének, belföldi mobiltelefon-számának, valamint számlázási adatainak megadása szükséges. A kitöltést követően kérjük, fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési irányelveket, valamint Egészségügyi Felelősségét, majd kattintson az űrlap alján található „Előfizetek” gombra. A sikeres regisztrációról/előfizetésről visszaigazoló e-mail érkezik az Ön által megadott e-mail címre.

A regisztráció véglegesítésével – a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontra kattintva – Ön máris hozzáférhet saját fiókjához, a regisztráció során megadott felhasználónév segítségével. A belépéshez szükséges jelszót a rendszer automatikusan megküldi Önnek a regisztrációt követően. Saját fiókfelületén Ön megtekintheti rendeléseit, illetve itt szerkesztheti, módosíthatja jelszavát és egyéb személyes adatait is.

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó, de elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát, úgy a „Belépés” felületen az „Elfelejtett jelszó?” szöveges tartalomra kattintva, a webáruház rendszere küldeni fog egy linket az Ön e-mail címére, az új felhasználónév vagy jelszó készítéséhez. A linkre kattintva új felhasználónevet/jelszót generálhat oly módon, hogy ezen a felületen rögzíti azokat.

Regisztráció törlése

Amennyiben töröltetni szeretné regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt az ugyfelszolgalat@plandurance.hu címre, és az Ön regisztrációja, illetve regisztrációs adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön minden fiókadata (előzmények, rendelésadatok, versenyadatok, megszerzett kedvezmények stb.) törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a weboldalunkra, ezeket az információkat már nem lehet visszaállítani.

Regisztrált adatok módosítása

Ahhoz, hogy a korábban megadott adatait Ön módosítani tudja, először be kell jelentkeznie a felhasználónevével és jelszavával. Ezt követően, a megjelenő menüpontokra kattintva, a saját fiókjának teljes adattartalma módosítható. A módosításokat követően Önnek mindig el kell mentenie a változtatásokat, különben a módosítások elvesznek, vagy ismét rögzítenie kell az új adatokat.
Ha a rendszer nem menti el az adatait, akkor egy kötelezően kitöltendő rubrikát Ön üresen hagyott. Ilyen esetben, a hiányzó adatokat ismét rögzítse és mentse.

Belépés/kilépés, saját fiók

A regisztrációt követően Ön a webáruházba történő személyes (regisztrált) belépését a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el, amely a weboldal jobb felső sarkában érhető el. Itt adhatja meg a már előzőleg regisztrált felhasználónevét és jelszavát.

A weboldal teljes körű használatához, klubtagként a cikkek eléréséhez, előfizetőként pedig a cikkek és a PREHAB videók eléréséhez – a regisztrációkor rögzített felhasználónév és jelszó megadásával – Önnek be kell jelentkeznie a weboldal jobb felső sarkában található „Belépés” menüpontban.

A sikeres belépést követően, az Ön saját fiókjában (weboldal jobb felső sarkában található, felhasználói név szerinti menüpontban) megtekintheti a számláit, megváltoztathatja a jelszavát, illetve beállíthatja és módosíthatja személyes adatait.

Kérjük, hogy olyan e-mail címet és telefonszámot adjon meg, amit rendszeresen használ, mert minden értesítést ezekre fogunk küldeni!

Az Ön által tévesen megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Amennyiben Ön szeretne kilépni a személyes fiókjából, úgy a weboldal jobb felső sarkában, a felhasználói név szerinti menüpontban található „Kijelentkezés” szöveges almenü aktiválásával kiléphet a személyes bejelentkezésből. A saját fiók elhagyásával a webáruházban tovább folytathatja a böngészést.

A regisztráció utáni teendők

A regisztrációt követően a regisztrációkor megadott e-mail címre egy levelet küldünk, melyben videós segítséget talál a TrainingPeaks online felületére való regisztrációhoz. Ezt a felületet használjuk az online edzések rögzítéséhez és monitorozásához. Ezen kívül segítséget talál benne a legnépszerűbb sportórák beállításaihoz is. A levélben egy kérdőívet is küldünk. Kérjük, legyen kedves ezt mihamarabb kitölteni! A kérdőív kitöltése után Ön kap egy emailt, amiben időpontot tud foglalni edzőnkhöz telefonos beszélgetésre. Kérjük, hogy mielőbb foglalja le időpontját, mert e beszélgetésben minden fontos részletet egyeztetni fognak, és az edzéstervet ezek alapján fogja megírni az Ön TrainingPeaks naptárában.

TrainingPeaks regisztráció
A TrainingPeaks regisztrációhoz a https://home.trainingpeaks.com/signup oldalon meg kell adnia ékezetek nélkül a vezeték- és keresztnevét, email címét, kiválasztania a sportágat, a nemét, majd megadni egy felhasználónevet és egy jelszót. Nagyon fontos, hogy a felhasználónévvel fog tudni a későbbiekben belépni, ezért mindenképpen jegyezze meg azt! A regsiztrációt követően az adatlapján további adatokat is ki tud tölteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a TrainingPeaksben megadott vagy feltöltött adataihoz az Adatkezelési szabályzatunkban megjelölt adatfeldolgozók is hozzáférnek. A TrainingPeaks Calendar felületén fogja megkapni az adott napra vonatkozó edzésfeladatot.

Az online edzésprogramok igénybevételéhez előfizetés megléte szükséges. Az igénybevétel során a szükséges és esedékes havidíjat Ön vagy az OTP Simple Oneclick ismétlődő bankkártyás fizetés szolgáltatásával, vagy Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetéssel fizeti Ön meg.

Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködésre nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.
Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy a SimplePay fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Fontos tudni, hogy a bankkártyaadatokat nem a SimplePay, hanem kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple Oneclick nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple Oneclick általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://simplepay.hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Széchenyi Pihenőkártyával történő fizetés: A Széchenyi Pihenőkártyákkal történő fizetés (továbbiakban: „SZÉP kártyás fizetés”) egy, a kibocsájtó bankok által biztosított online felületen történő fizetést jelent. A https://plandurance.hu oldal és kibocsájtó bankok online fizetési felülete közti kapcsolatot a Big Fish Payment Services Kft. biztosítja.
A SZÉP kártyás fizetés nem ismétlődő fizetés, a vásárló minden hónapban a Szolgáltató által küldött e-mailben található linken köteles kiegyenlíteni a havi előfizetési díjat.

SZÉP kártyás fizetés menete: A SZÉP kártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után Önt a kibocsájtó bank weblapjára irányítjuk, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet SZÉP kártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a bank fizetési szerverén a kártya típusát (OTP), kibocsájtó bank nevét (OTP), kártya számát (K&H, MKB, OTP), kártyabirtokos nevét (OTP), kártyabirtokos jelszavát (K&H), továbbá a kártya lejárati dátumát (K&H, OTP) és ellenőrző számát (K&H, MKB, OTP) megadják.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
Az MKB Bank és az OTP Bank a sikeres fizetést követően visszairányítja Önt webáruházunkba, azonban fontos, hogy a K&H Bank esetén mindenképpen kattintson a „Vissza a bolti alkalmazáshoz” gombra, ez esetben tudja csak véglegesíteni megrendelését!

Fontos tudni, hogy a bankkártya-adatokat a kártyatársasági szabályoknak megfelelően az authorizációt végző hitelintézet tárolja le.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz a Kereskedő nem fér hozzá.

Ön minden fizetésről visszaigazoló emailt kap.

Előfizetés lemondása

Előfizetését vagy az ÁSZF-be foglalt Elállási Nyilatkozat kitöltésével, vagy az oldalon belépve, jobb felül a az Adatlapom szerkesztése, majd a bal oldali menüben az Előfizetés lemondása menüpontban tudja lemondani.

Webáruház visszajelzése előfizetés esetén

Az elküldött (véglegesített) előfizetést követően a webáruház informatikai rendszere egy automatikus e-mail levelet küld az Ön előfizetési adatairól az Ön által megjelölt e-mail címre, mely elektronikus üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését erősíti meg.

A webáruház ezen visszajelzésével még nem jön létre fogyasztói szerződés, illetve nem jön létre szerződéses kötelezettség.

Amennyiben nem érkezne meg Önhöz a webáruház azonnali visszajelzése, úgy a rendszer nem fogadta be az előfizetését. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Szolgáltató visszajelzése jelentkezés esetén

Az Ön által leadott megrendelés beérkezését követő 48 órán belül a Plandurance Kft., mint az előfizetési lehetőséget nyújtó Szolgáltató az Ön előfizetéséről “Megrendelés visszaigazolása” megnevezésű külön visszajelzést küld Önnek megrendelése elfogadásáról, továbbá a nevezési/megrendelési adatokról és a termékszállítási információkról. Ezen szolgáltatói visszajelzés Ön részéről történő hozzáférésével létrejön Ön és a Szolgáltató között a fogyasztói szerződés, illetve a szerződéses kötelezettség, melynek szerződéses feltételeit a webáruházban közzétett – letölthető és kinyomtatható – jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum tartalmazza.

Amennyiben – a megrendelése beérkezését követő 48 órán belül – nem érkezne meg Önhöz a Szolgáltató visszajelzése, úgy a fogyasztói szerződés (szerződéses kötelezettség) nem jön létre. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségünkön!

Előfizetés csak bankkártyás vagy Széchenyi Pihenőkártyás fizetéssel lehetséges, utánvétes fizetésre nincs mód. Az Ön előfizetési összegének beérkezése után a Szolgáltató regisztrálja Önt az előfizetők között.


Fogyasztói jogérvényesítés

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megvásárolt terméket érintően Önnek lehetősége van – a törvényi keretek között – a szavatossági és elállási jogaival élni. Ezen jogok érvényesítéséről, valamint a panaszkezelés rendjéről és az esetleges jogviták rendezési lehetőségeiről a 10-14. pontokban rögzített, adott tárgykörben tájékozódhat.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

Az előfizetési folyamat lezárása előtt Ön minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba az url címtől balra található (Ugrás az előző oldalra) nyíl segítségével, majd javítani tudja az esetlegesen tévesen bevitt adatokat.

Ezt követően, a vásárlói és szállítási adatok megadása során az esetlegesen tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás adatokból eredő teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

 1. Ár feltüntetése, díjak

Bruttó ár feltüntetése

A webáruházban az előfizetési díjként feltüntetett árak forintban (Ft) értendő bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t (általános forgalmi adót). Az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

Fizetendő díjak

A bruttó előfizetési díj a webáruház honlapján, illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetésre került. Az Ön által ténylegesen fizetendő teljes szolgáltatási díjról előzetesen, még a megrendelés megkezdése, illetve véglegesítése előtt tájékozódhat.

A webáruházban történő vásárlást érintően, az előfizetésen kívül egyéb fizetendő szolgáltatói költséggel nem kell számolnia.

Ön a webáruház „Edzéstervezés/Csomagok és árak” menü alatt található, termékoldal felületen egyértelműen és könnyen azonosíthatóan tájékozódhat a megvételre kínált szolgáltatás fizetendő előfizetési díjáról.

 

Fizetési móddal összefüggésben felmerült díj

A Szolgáltató az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült, általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel Önnek.

(Ez a bekezdés nem vonatkozik a banki átutalás esetében Ön által fizetendő tranzakciós díjra.)

Téves árrögzítés

Amennyiben a Szolgáltató a webáruházban az előfizetés díját vagy a termék árát tévesen rögzíti, és Ön a téves áron véglegesíti a megrendelését, illetve ezen megrendelésről Ön elektronikus automatizált rendszerüzenetet is kap, még nem jön létre a távollévők között a szerződés, illetve szerződéses kötelezettség.

(A szerződés nem az automatikus rendszerüzenet, vagyis nem az Ön megrendelésének Szolgáltatóhoz történő megérkezésével, hanem a Szolgáltató részéről történő előfizetési megrendelés szolgáltatói visszajelzésével jön létre).

A Szolgáltató a téves árrögzítés észrevételét követően – még az előfizetés megrendelés visszajelzését megelőzően – értesíti Önt a hibás áron történő előfizetésről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. Amennyiben Ön ezt elfogadja, úgy a Szolgáltató az Ön valós áron történő előfizetését visszaigazolja, mellyel létrejön a szerződés.

Nem kért értékesítés

A Szolgáltató nem követelhet Öntől ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. Az Ön nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a Szolgáltató ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 1. Panaszkezelés rendje

A Plandurance Kft., mint Szolgáltató/Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

Ön a Vállalkozás kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban (e-mail/postai levél útján) vagy szóban telefonon keresztül.

Ön a Vállalkozásnak – illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek – a szolgáltatás vagy az áru Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A Vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát:

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadni Önnek (jelenleg a Vállalkozás személyes ügyfélszolgálatot nem működtet);
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával (pl. skype-on) közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni Önnek.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt Önnel közölni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 • az Ön nevét, lakcímét;
 • a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját;
 • az Ön panaszának részletes leírását;
 • az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét;
 • a Vállalkozás nyilatkozatát az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását;
 • a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az Ön és a Vállalkozás közötti telefonon történő kapcsolattartás nem emeltdíjas szolgáltatással működik. 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Vállalkozás 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Vitarendezési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a Vállalkozással nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén Ön személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél, a 12. pontban rögzített elérhetőségeken.

Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére, a 13. pont szerint.

 1. Fogyasztói jogok érvényesítése

Elállási jog érvényesítése

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, a távollévők között kötött fogyasztói szerződést érintően, elállási joga csak magánszemélynek/egyénnek van. Ennek alapján elállási jog nem illet meg céget/szervezetet (azaz azt a természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet, ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is), aki/amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.

Ennek megfelelően Ön, mint magánszemély vásárló – a sporttermék megrendelése esetében – jogosult 14 napon belül, indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben nem egyedi szöveggel ellátott sportterméket vásárol. Ahogy az egyedi szöveggel megrendelt sportruházati termékek esetében sem, úgy Ön a sportrendezvény nevezéseket érintően sem élhet a 14 napos indoklás nélküli elállási joggal.

Az indoklás nélküli elállási jog azt jelenti, hogy Ön az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől – jogszabályi felhatalmazás alapján – egyoldalúan visszaléphet, és a termék visszaküldése esetén követelheti a Szolgáltatótól a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállás visszamenőlegesen szünteti meg a szerződést.

 

Elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, az Ön kérése alapján egyedi szöveggel ellátott sportruházati termék megvásárlása esetén, Önt nem illeti meg a 14 napos indoklás nélküli elállási jog.

A szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, Ön szintén nem gyakorolhatja a 14 napos indoklás nélküli elállási/felmondási jogát a sportrendezvényre történő jelentkezés (versenynevezés) vonatkozásában, mivel a sportesemény teljesítési határideje minden esetben előre meghatározott.

(Azonban hibás szolgáltatói teljesítés esetén Önt megilleti a Ptk. szerinti elállási jog a kellékszavatosság keretében. Ezen Ptk. szerinti elállási jog mind a magánszemély, mind a nem magánszemély vásárló esetében is gyakorolható a kellékszavatossági jogok érvényesítésével.)

Elállási határidő

Ön abban az esetben gyakorolhatja az elállási jogát, ha a lent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetében elfogadottnak tekintendő, ha Ön a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát.

Elállási határidő:

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha a Vállalkozás az elállási jog gyakorlásának határidejét, egyéb feltételeit és a vonatkozó nyilatkozat mintát érintő tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fent meghatározott elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a Vállalkozás a 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadja a fogyasztónak az említett tájékoztatást, akkor az elállási határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta

Amennyiben Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy – a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt – ezen szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató számára (vagy postán, vagy telefaxon, vagy elektronikus úton küldött levélben) az alábbi címre:

Postacím: 1183, Budapest, Alpár u. 11.

E-mail: info@plandurance.hu

Ön az elállási/felmondási jogát az alábbi nyilatkozat minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is gyakorolhatja.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA)

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándéka esetén töltse ki,

és juttassa vissza hozzánk!)

Címzett:

……………………………………………………………………………………….…… (Szolgáltató neve, címe)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek vagy szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/szolgáltatás megnevezése)

Átvétel időpontja: ……………………………… (a termék fogyasztó részéről történő átvételének a napja rögzítendő)

A fogyasztó(k) neve: ……………………………..

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: …………………………

A Nyilatkozat minta letölthető itt!

Elállás módja

Amennyiben Ön élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja kerül figyelembevételre, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Ön postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Szolgáltató részére.

Elállás joghatásai

Vételár visszatérítése

Szerződéstől való elállás esetén az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Önnek.

Ennek megfelelően elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költség – így a kiszállítás költsége is – visszajár Önnek (kivéve azok a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék visszaküldése

Abban az esetben, ha Ön a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt Ön elküldi a terméket.  Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Vételár visszatérítésének visszatartása

A vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket (termékeket), vagy Ön nem igazolta, hogy azt (azokat) visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont kerül figyelembevételre. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Értékcsökkenés

Önnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis elállás esetén a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése Önt terhelik. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szavatossági és jótállási jogok érvényesítése

Magánszemély vásárló a kellékszavatossági, valamint a termékszavatossági jogait érvényesítheti a sportrendezvényre jelentkezést (versenynevezést) illetve a sporttermék vásárlást érintően.

Nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) kizárólag a kellékszavatossági jogait érvényesítheti a versenynevezést, illetve a megvásárolt sportterméket érintően.

A webáruházban értékesített termékekre, a törvény által biztosított jótállási jogok nem vonatkoznak, így jótállási jogok nem érvényesíthetők.

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157.§ hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől az Ön hátrányára tér el.

Hibás teljesítési vélelem

A hibás teljesítési vélelem azt jelenti, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Vállalkozást terheli. Hat hónapon túl azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági jog érvényesítése

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén, a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§ szabályai szerint. A kellékszavatossági jog a magánszemély, valamint a nem magánszemély vásárló (pl. cég, egyéb szervezet) esetében is érvényesíthető.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének – a hiba közlésén túl – nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás)

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést (kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vállalkozásnak okozott érdeksérelmet).

Amennyiben Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árleszállítást), vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Végső esetben Ön a szerződéstől is elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben Ön a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

Választott kellékszavatossági jogáról Ön egy másikra is áttérhet. Az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de – fogyasztói szerződés esetén – nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Vállalkozással közölni. Azonban a közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl Ön, mint magánszemély vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A nem magánszemély (pl. cég, egyéb szervezet) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 évig érvényesíthető.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Vállalkozás köteles megtéríteni Önnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. Ön kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Azonban, ha a termék meghibásodásában az Önt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, akkor a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket – közrehatása arányában – Ön köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

Hibás termék

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági jog érvényesítése

A termék hibája esetén Ön, mint magánszemély vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön a termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Vállalkozóval) szemben is gyakorolhatja, választása szerint. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben.

Termékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés)

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék előállítójától (gyártójától) vagy a terméket forgalmazó kereskedőtől (a Vállalkozótól). Termékszavatosság esetén Ön árleszállítási és elállási igénnyel nem élhet.

Kérheti, hogy a gyártóval/forgalmazó a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Ön nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval/forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Ön e jogosultságát elveszti.

Ennek alapján a termékszavatossági kötelezettség a gyártót a termék forgalomba hozatalától (amikor az adott termék a gyártó fennhatósága alól kikerül) számított 2 évig terheli. Ezt követően tehát termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, mivel a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés (termék vásárlásának, átvételének) időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal időpontja.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, vagy
 • a hiba – a tudomány és a technika állása szerint – a termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.

 

Szavatossági igény intézésének eljárása (termék értékesítése esetén)

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog (termék) hibája miatt Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (továbbiakban: szavatossági igényt) igényt érvényesíthet.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (kibocsátott számla vagy nyugta) bemutatásával.

A Vállalkozás az Ön nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítésre kerül:

 • az Ön neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy Ön hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;
 • az eladott termék megnevezése, vételára;
 • a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontja;
 • a hiba bejelentésének időpontja;
 • a hiba leírása;
 • szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jog;
 • a szavatossági igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog esetleges elutasításának indoka;
 • amennyiben a Vállalkozás a szavatossági kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indoka a jegyzőkönyvben szintén rögzítésre kerül;
 • továbbá a jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a Vállalkozás az Ön szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon értesíti Önt.

A Vállalkozás az Ön szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig megőrzi.

A Vállalkozás törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Vállalkozás a terméket elismervény ellenében átveszi, amelyen feltüntetésre kerül:

 • a fogyasztó neve és címe;
 • a termék azonosításához szükséges adatok;
 • a termék átvételének időpontja;
 • továbbá az az időpont, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.

Ezek az előírások a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Amennyiben a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, úgy Ön panasszal élhet a Vállalkozás megadott elérhetőségein, illetve fogyasztói jogvita esetén az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 1. Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu

mbonyar@pbkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

mariann.matyus@bkmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

 1. Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon (link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon (itt: https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4910284-bFNAMx5Q6b5SuCNZWHYvrENissPnXyiCyOKX3CtsYmzeHj0fD9VShOJhCNzzKzzm11mO056K0GH62LdBBu3t7bA-PHslUMVSXYCHutmzRzGSoo0-XywZ5jaxHxO63lMywVeL1TOogUxmKZQZpoznr0Tyado&caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi), ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;
 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett hibás teljesítésből eredő szavatossági igényét illetve követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek.

A Szolgáltató, mint Adatkezelő egyrészt a jelen szerződésből származó – a termék online értékesítésével kapcsolatos – szolgáltatás nyújtása, teljesítése és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli az Ön személyes adatait. Másrészt a Szolgáltató a hírlevél küldés érdekében, a webáruház használatához technikailag szükséges, valamint a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel.

Ennek alapján, a webáruház látogatása és használata során:

 • egyrészt az Ön által megadásra kerülő regisztrációs, a megrendeléshez/ versenynevezéshez, és a hírlevél küldéshez, a megrendelések adminisztrációs elősegítéséhez, a szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, valamint a jelszóval védett munkamenethez és a bevásárlókosár használatához technikailag szükséges cookie adatokat (sütiket), a hálózati forgalom adatokat, továbbá a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat kezel a Plandurance Kft.,
 • másrészt a Google Inc. reklám-szolgáltató, mint külső szolgáltató a weboldal használatával kapcsolatos egyéb információkat, a viselkedésalapú reklám célját szolgáló cookie adatokat is gyűjt Önhöz kapcsolódóan.

A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon üzemelteti az online értékesítés során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha az a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez és nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesen kezelt adatokat bármely eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Önnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Az eltérő célból kezelt adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és az Ön hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A sporteseményre történő nevezést érintően, a versenyszervezők megbízási szerződés keretében személyes adatok gyűjtésével és továbbításával bízták meg a Szolgáltatót. Ennek alapján a Plandurance Kft. – mint a nevezés lebonyolításával megbízott Adatkezelő – a megbízó versenyszervezők, mint önálló adatkezelők felé továbbítja a versenynevezés során gyűjtött adatokat.

Ön a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint a termékértékesítés során, illetve az adatkezelés ideje alatt folyamatosan élhet azon jogával, hogy az Önt érintő adatkezelést megtilthatja.

Az Ön személyes adatai – melyet a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez vagy ahhoz kacsolódóan kezel – törlésre kerülnek, ha az adott adatkezelési cél megszűnik, vagy Ön így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő az adattörlést haladéktalanul elvégzi.

A törvényben előírt kötelező előzetes tájékoztatáson felül – az adatkezelés ideje alatt – Ön bármikor jogosult megismerni, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel Önről, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatainak a kezelését is. A Szolgáltató, mint Adatkezelő köteles az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelést érintő további részletes információt – a webáruház honlapjáról letölthető és kinyomtatható – Adatkezelési tájékoztató nyújt.

 1. Szerzői jogok

A webáruház felületein elhelyezett valamennyi szöveges, képi/grafikai és műszaki/technikai tartalom, a honlap szerkezeti felépítése, forráskódja szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A webáruház oldalai, illetve annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon.

A honlap bármely elemének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, illetve más szellemi alkotásba történő beépítése és közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezett hozzájárulásához kötött. A webáruház bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása szerzői, polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

A webáruháznak termékei szellemi alkotásoknak minősülnek, így azok szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. Ezért ezen termékekre csak és kizárólagosan felhasználási jogot lehet szerezni. A felhasználási jog nem kizárólagos, és csak Ön által gyakorolható. Az Ön részére adott felhasználási jog nem jogosítja Önt arra, hogy e jogot másra átruházza, illetve azt másnak átengedje.

 1. Érvénytelenség jogkövetkezményei

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely adott tartalmi része esetleg jogilag nem hatályos vagy nem teljes körű tartalommal bír, úgy a Ptk. 6:114. § értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek csak erre az érintett – nem hatályos vagy nem teljes tartalommal bíró – részére kell alkalmazni.

Fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.

 1. Jogi háttér

Szerződést érintő főbb jogszabályok, rendeletek

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági igények intézésének eljárási szabályairól;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.
 1. Alapfogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély/egyén), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

Ön: a https://plandurance.hu webáruház honlapján keresztül a termék/termékek megrendelését kezdeményező, illetve szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy (magánszemély) Fogyasztó/Vásárló;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás;

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt valamint a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő;továbbá terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár;

Egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Szerződő felek: a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejövő szerződés alanyai együttesen (Fogyasztó és Szolgáltató együttesen);

Fogyasztói szerződés: fogyasztói szerződés jön létre, ha önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy egy vagy több fogyasztóval (magánszemély vásárlóval) köt szerződést (a magánszemély vásárló és a vállalkozás között kötött szerződés);

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Webáruház honlapja: a https://plandurance.hu internetes felület, mint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – , szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;

Elektronikus szerződési jognyilatkozat: a Fogyasztó a termék/szolgáltatás – webáruház honlapján keresztül történő – megrendelésének véglegesítésével elektronikus szerződési jognyilatkozatot tesz a Szolgáltató felé. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik;

Elektronikus szerződés létrejötte: Szerződés a Szolgáltató részéről történő vásárlói megrendelés visszajelzésével jön létre. A fogyasztói megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezését alátámasztó automatizált elektronikus rendszerüzenet visszajelzésével még nem jön létre a szerződéses kötelezettség.

Gyártó: a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett, ilyen képviselő hiányában az importáló;

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza;

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is;

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy;

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel;

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van;

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vet;

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabály együttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Kelt: 2016. november 1.

Érvényes: visszavonásig